رسانه جدید

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۸ تیر ۱۳۹۵ ]
قانون مبارزه با پولشویی
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۸ تیر ۱۳۹۵ ]
بخشنامه طرح تکریم ارباب رجوع
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۲۱ دی ۱۳۹۴ ]
مصوبه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۲۱ دی ۱۳۹۴ ]
بخشنامه اجرای احکام مقرر در مواد 91 و92 قانون مدیریت کشوری
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۲۱ دی ۱۳۹۴ ]
قانون مدیریت خدمات کشوری
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ]
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۲۹ آذر ۱۳۹۳ ]
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ]
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۸ تیر ۱۳۹۵ ]
دستور العمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۲۱ دی ۱۳۹۴ ]
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۲۱ دی ۱۳۹۴ ]
آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
[ شرکت ارتباطات زیرساخت - ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ]
دفتر مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
دولت هوشمند
پایگاه اطلاع رسانی
 
کارگروه تصدیق مصادق مجرمانه