• مدیـــرکـل دفتــــر مـدیــریــت عـمـلکـــــرد و پاسخ گویی به شکایات Translate

  • معاون دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات Translate

   • رئیس گـروه مدیریت و ارزیابی عملکرد Translate

   • رئـــــــیس اداره بازرسی Translate

   • رئــیس گـروه رسیـدگی به شـــــکایـات Translate

There is no item to show.

Categorized Staff List

No item(s) found.
2018 Telecommunications Infrastructure Company All Rights Reserved.