ارسال و پیگیری شکایات

توجه : کاربرگرامی قبل از ارسال هرگونه گزارش به سامانه، به نکات ذیل توجه فرمایید

الف) شکایات باید مستند و مدلل باشد در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات لازم و معتبر، موارد اظهار شده بعنوان اعلامات تلقی شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ب) شکایت الزاماً بایستی دارای حداقل مشخصات فردی از قبیل نام و نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره تماس و در صورت امکان اطلاعات دیگری از قبیل نشانی، نام دقیق مرجع مورد شکایت بوده تا در صورت نیاز، امکان اخذ اطلاعات یا توضیحات بیشتر فراهم گردد.  در این حالت پس از وارد کردن متن شکایت ، ازسوی سیستم یک شماره پیگیری برای شاکی صادر می گردد که امکان پیگیری پاسخ را فراهم می نمایید (بدیهی است که شاکی در نگهداری این شماره و عدم افشای آن به دیگران دقت و توجه لازم را مبذول می نمایند) و در غیر اینصورت، شکایاتی که فاقد حداقل مشخصات فردی بوده و یا نادرست باشد و هویت شاکی محرز نگردد سیستم بطور خودکارآنرا بعنوان اعلامات محسوب کرده و لذا امکان ارسال کد رهگیری و پاسخ به شاکی وجود نخواهد داشت .

ج) رسیدگی به درخواست های استخدامی، مطالبه وام ، مساعدت ، کمک‌های مالی و درخواست کار و نظایر آن ، امکان پذیر نبوده و بایستی توسط متقاضی از طریق مجاری ذیربط اقدام و پیگیری گردد.

د) ارسال شکایت به صورت جمعی بایستی با مشخصات یک نفر از ذینفعان (به نمایندگی از سایرین) طبق بند "ب" صورت پذیرد در غیر اینصورت به عنوان" اعلام" مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ه) در صورتی که قبلاً شکایتی به سامانه پاسخگویی به شکایات ارسال نموده‌اید و پرونده شما در حال رسیدگی است از ارسال مجدد شکایت یا گزارش خودداری نمایید.

 


 جهت ارسال و پیگیری شکایات از لینک های ذیل استفاده کنید


ثبت شکـایـات

ثبت اعلامات

پیگیـری شکـایت

نظرات و پیشنهادات