/ ثبت شکایات(صفحه دوم) / ملاقات بازرسی

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکـایـات  ، بـه منظور پاسخگویی به شکـایـات و دریـافت پیشنهاد وانتقاد همکاران و  مراجعین محترم  در طول ایام هفته با هماهنگی دفتر پذیرای تمامی عزیزان می باشد .

از تمامی متقاضیان محترم ملاقات حضوری دعوت می شـود برای تعیین وقـت بـا شـماره تلفن 88463674 و88112848  تمـاس حـاصل فرمایند.