شماره تماس      :     48-88112846  

شماره فاکس      :        88463675

پست الکترونیکی  :     bazresi@tic.ir