ردیف عنوان تاریخ تصویب
 مرجع تصویب
 دانلود
 1  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
 1390/2/29 مجلس شورای اسلامی
 2 بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع
 1393/4/24 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
 
 3 تصویب نامه بخشنامه طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
 1381/2/10 شورای عالی اداری
 
 4 بخشنامه استقرار میز خدمت
 1390/3/30 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
 
 5 قانون برگزاری مناقصات
 1337/10/2 مجلس شورای اسلامی
 
 6 آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
 1392/12/21 هیات وزیران
 
 7 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 1372/9/7 مجلس شورای اسلامی
 
 8 قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
 1348/3/19 مجلس شورای اسلامی
 
 9 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
 1367/9/15 مجلس شورای اسلامی
 
 10 قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
 1372/4/27 مجلس شورای اسلامی
 
 11 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
 1337/10/2 مجلس شورای اسلامی
 
 12 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
 1337/10/14 مجلس شورای اسلامی