ردیففهرستمبنای قانونیمرجع تصمیم گیری
 1 کسر 3% مالیات مستقیم سال 91
ماده 104 قانون مالیات مستقیمرئیس هیأت مدیره و عامل براساس مصوب مجلس شورای اسلامی
 2 نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 91 (2/9% )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 3 نرخ عوارض ارزش افزوده سال 91 (2/1% )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 4 نرخ مالیات ارزش افزوده سال 92 (3/6% )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 5 نرخ عوارض ارزش افزوده سال 92(2/4% )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 6 نرخ مالیات ارزش افزوده سال 93 (4/3% )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 7 نرخ عوارض ارزش افزوده سال 93 ( 2/7% )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 8 نرخ مالیات ارزش افزوده سال 94 ( 6% )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 9 نرخ عوارض ارزش افزوده سال سال 94 ( 3% )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 10 نرخ مالیات ارزش افزوده سال 95 ( 6 % )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
11 نرخ عوارض ارزش افزوده سال 95 ( 3% )
 تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل