ردیفعنوانمبانی قانونی ( مقررت )
 مراکز ارائه فهرست
 دانلود
 1 رویه واگذاری سرویس ها
 ماده 8 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
 شرکت ارتباطات زیرساخت
 
 2 رویه رسیدگی و تأیید صورت وضعیت پیمانکاران
 ماده 8 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
 شرکت ارتباطات زیرساخت
 
 3 رویه خرید از طریق برگزاری مناقصه
 ماده 8 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
 شرکت ارتباطات زیرساخت
 
 4 رویه خرید ارزی
 ماده 8 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
 شرکت ارتباطات زیرساخت
 
 5 رویه اجرائی ارزیابی و رسیدگی به شکایات
 ماده 8 اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت
 شرکت ارتباطات زیرساخت