ردیف
 واحدشرح وظیفه

مبنای قانونی وظیفه( اساسنامه)

 1 دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل
 تهیه و تصویب دستورالعمل ها و ضوابط
 بند 4 ماده 8
 2دفتر روابط عمومی و اموربین المللمعرفی توانمندی های و برآوردن نیازهای تبلیغاتی شرکت و تحقیق در افکار عمومیبند 15ماده 8
 3دفتر بررسیهای اقتصادی
بررسی ، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های مربوط به شرکت
بند 7 ماده 8
 4دفتر حقوقیمطالعه و تهیه دستورالعمل ها و ضوابط - انجام امور حقوقی شرکت
بند 4 و 15 ماده 8
 5دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات
تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای شرکت - رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
بند 15 ماده 8
 6اداره کل حراستتهیه و تنظیم طرحهای حفاظتی ، تعیین صلاحیت پرسنل شاغل ، اجرای دستورالعملهای ایمنی و حفاظتی ، حراست فیزیکی ، پرسنلی و حفاظت فناوری اطلاعات ،اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه
بند 14 و 15 ماده 8
7
اداره کل امور مشتریان و واگذاری مدارات
 بازاریابی شبکه ارتباطات زیرساخت و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان با ملحوظ کردن ملاحظات تجاری و مشتری مداری و همکاری با اپراتورهای مخابراتی
بند 2 و 5 و 13 ماده 8
 8اداره کل مهندسی شبکه و هماهنگی تعمیرات
انجام امور هماهنگی فنی و تعمیرات شبکه ارتباطات زیرساخت
بند 2 ماده 8
 9اداره کل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه و مهندسی عملیات سوئیچکنترل ، هماهنگی و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت - بهسازی ، نگهداری و بهره برداری از شبکه سوئیچ - اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه سوئیچ
بند 2 و 14 ماده 8
 10اداره کل مهندسی عملیات شبکه دیتا
بهسازی ، نگهداری و بهره برداری از شبکه دیتا - اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه دیتا
 بند 2 و 14 ماده 8
 11اداره کل مهندسی عملیات شبکه انتقال و ماهواره
 بهسازی ، نگهداری و بهره برداری از شبکه انتقال و ماهواره - اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه انتقال ماهواره
 بند 2 و 14 ماده 8
 12دفتر برنامه ریزی ، بودجه و کنترل برنامه ها
بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها،سیاستها و برنامه های بلندمدت و میان مدت شرکت
بند6 ماده 8
 13دفتر نظارت و ارزیابی فنی
نظارت و ازریابی فنی شبکه ارتباطات زیرساخت
بند 2 ماده 8
14دفتر طرحهای جامع و تدوین استانداردها
تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه های زیرساخت ارتباطی براساس الزامات ، نیازها ، استانداردها و ضوابط برای ارائه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب ، تهیه و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تأسیس ، توسعه ،نگهداری و بهره برداری از شبکه های زیرساخت ارتباطی ، بررسی ، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری ،انتقال دانش فنی ،حمایت از توسعه فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه تخصصی مرتبط با وظایف شرکت ،عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی ، منطقه ای و بین المللی و شرکت در کنفرانس های مربوط ، به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی زیرساخت ارتباطی
 بند 1 و 4 و8و9 ماده 8
 15اداره کل امور اداری و توسعه منابع انسانی مدیریت ، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش های تخصصی به منظور توسعه مهارت لازم ،تأمین نیروی انسانی مورد نیاز - تهیه و اجرای طرحهای رفاهی
بند 10 و 15 ماده 8
 16 دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری
راهبری اقدامات مربطو به فناوری اطلاعات و پیش بینی تجهیزات سخت افزاری و رم افزاری مورد نیاز شرکت - بررسی در زمینه ارتقاء بهره وری ،طراحی و تدوین ساختار سازمانی ، شرح وظایف واحدها ، بهبود روشهای انجام کار و استقرار نظام مدیریت کیفیت
بند 15 ماده 8
 17اداره کل امور مالی و ذیحسابی
 انجام صحیح عملیات مالی شرکت ، نگهداری حسابها و تهیه و تنظیم ترازنامه ، صورتها و گزارشهای مالی
بند 15 ماده 8
 18اداره کل تدارکات و پشتیبانی
انجام کلیه مراحل مربوط به خرید تجهیزات فنی ، لوازم عمومی و ... - انجام امور تحویل و توزیع و نگهداری کالاهای خریداری شده
 بند 15 ماده 8
 19 مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان
 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان شرکت و خانواده آنها
بند 15ماده 8
 20 اداره کل طرح و توسعه شبکه دیتا و سوئیچ
تأسیس ، توسعه و اجرای شبکه دیتا و سوئیچ - تأمین کلیه نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز شبکه دیتا و سوئیچ - تهیه و اجرای طرحهای مسیریابی ، همزمانی و مدیریت شبکه دیتا و سوئیچ - ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاست های نظارت بر شبکه دیتا و سوئیچ - اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه دیتا و سوئیچ
 بند 2، 3 ،11 ، 12 ، 14 ماده 8
 21 اداره کل طرح و توسعه شبکه انتقال و ماهواره
تأسیس،توسعه و اجرای شبکه های انتقال و ماهواره - تأمین کلیه نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز شبکه انتقال و ماهواره - تهیه و اجرای طرحهای مسیریابی و مدیریت شبکه انتقال و ماهواره - ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاست های نظارت بر شبکه انتقال و ماهواره - اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه انتقال و ماهواره
بند 2 ،3 ،11 ،12،14 ماده 8
 22 اداره کل طرح و توسعه نیرو و ساختمان
تأسیس ، توسعه و اجرای امور مربوط به نیرو و ساختمان و تأسیسات شرکتبند 2 ماده 8
 23 اداره کل پشتیبانی فنی و راه اندازی
همکاری و پشتیبانی فنی در خصوص تأسیس ، توسعه و اجرای شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه مذکور
بند 2 و 14 ماده 8
 24 اداره کل نظارت و آزمایش و تحویل
نظارت بر تأسیس ، توسعه ، اجرا و همچنین آزمایش و تحویل شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه مذکوربند 2 و 14 ماده8
 25 واحدهای استانی
 نظارت و پیگیری کلیه امور مربوط به شبکه ارتباطات زیرساخت از قبیل توسعه ،بهسازی ، اجرا ، نگهداری و بهره برداری در استان ذیربط
 بند 2 ماده 8