/ ثبت شکایات

ثبت شکایت

 

ضمن تشکر از جنابعالی در خصوص انتخاب این سامانه به اطلاع می رساند چنانچه شکایت ، پیشنهاد ، انتقاد و گزارش در زمینه موارد ذیل را دارید به سایت مربوطه مراجعه نمائید.

توجه : الصاق فایل به فرمت های jpeg  ، jpg  ، gif ، doc  ، docx ، pdf ، txt  در بخش شکایات راه اندازی گردید .

اینترنت(از قبیل کندی سرعت ، تعرفه ، حجـــم مصرفی و ....)

https://195.cra.ir 

مشکلات ناشی ازتلفن ثابت(ازقبیل عدم واگذاری،قطعی و....)

https://195.cra.ir 

تلفن ســـیار(از قــــبیل آنتـــــن دهـــی ، تعـــــرفـــــــــه و ....)

 https://195.cra.ir

سوالات پرتکرار

https://bazresi.tic.ir/Content/media/image/2021/11/59850_orig.pdf
در غیر از موارد فوق و مرتبط با این شرکت 
 فلش2 گام بعدی 

ثبت تیکت

پیگیری تیکت