فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران میانی مربوط به سال 1394 آغاز گردید.

فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران میانی مربوط به سال 1394 آغاز گردید.

براساس اطلاعیه دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران  از تاریخ 1395/2/19 آغاز گردید.

شایان ذکراست مدیران محترم (مدیران رده میانی)  در این فرآیند می بایست نسبت به تکمیل نمودن فرم عمومی خود اقدام نموده و فرم های تکمیل شده را جهت بررسی و تائید به مدیران مافوق خود ارسال نمایند.مدیران میانی شامل معاونین محترم  مدیرعامل ، مدیران کل و معاونین مدیران کل می باشد .

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۵۵
تعداد بازدید : ۲۸۷