دومین گردهمایی مبارزه با ارتشاء مختص بازرسان ویژه امرارتشاء برگزار گردید.

به منظور دریافت نقطه نظرات بازرسین موضوع مواد 91 و 92  قانون مدیریت خدمات کشوری جلسه ای از ساعت 10:30 لغایت  12:30 در اتاق 412 برگزار گردید که درابتدا مصادیق ارتشاء و راه های کشف آن توسط یکی از قضات برجسته قوه قضائیه تدریس گردیدو در پایان تعدادی از حاضرین نیز در خصوص موضوع جلسه به  بحث وگفتگو و تبادل نظرپرداختند.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۴۶
تعداد بازدید : ۲۷۱