همایش آموزشی مبارزه با ارتشاء برای مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار گردید.

همایش آموزشی مبارزه با ارتشاء روزسه شنبه مورخ 21/2/95  د رخصوص مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری  ویژه معاونین محترم مدیرعامل و مدیران کل و معاونین آنها با تدریس یکی از قضات برجسته قوه قضائیه در سالن شهید نصرالهی  برگزار گردید.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۳:۴۸
تعداد بازدید : ۲۸۱