یازدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد تشکیل گردید.

یازدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای همتی تشکیل گردید.
یازدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد  با حضور اعضا تشکیل گردید. در این جلسه جناب آقای همتی مدیرکل دفترمدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در خصوص نحوه پرداخت های الکترونیک و ارزیابی عملکرد دفاتر و ادارات کل در سال 95 و متولیان اجرای هریک بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت.
۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۳۴
تعداد بازدید : ۲۶۷