سیزدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد تشکیل گردید.

سیزدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و تعدادی از مدیران کل تشکیل گردید.

در این جلسه گزارشی از وضعیت مکانیزه نمودن فرآیندها و ارائه زمانبندی جهت اجرایی نمودن پرداخت الکترونیکی براساس بند 2  مصوبات صورتجلسه یازدهم کیمته و گزارشی از عملکرد 6 ماهه اول سال 95 معاونت آموزش ارائه گردید .

۱۷ آبان ۱۳۹۵ ۰۹:۴۶
تعداد بازدید : ۲۶۹