هجدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد تشکیل گردید.

هجدهمین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و تعدادی از مدیران کل تشکیل گردید.
در این جلسه نحوه تحقق اهداف شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سطح دستگاه در سال 1396 ، مورد بررسی قرار گرفت.
۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹
تعداد بازدید : ۲۹۵