بیستمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور جناب آقای دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت برگزار گردید.

در این جلسه ضمن  بررسی  و تایید بازرسان ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور جناب آقای دکتر عباسی شاهکوه مدیرعامل محترم شرکت  ،   موضوع محور 2  ارتقاء سلامت اداری (شفافیت )شامل  13 شاخص مورد بحث اعضاء قرار گرفت.
۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۸
تعداد بازدید : ۲۴۹