بیست و دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای دکتر عباسی شاهکوه مدیر عامل محترم شرکت ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

بیست و دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای دکتر عباسی شاهکوه مدیر عامل محترم شرکت ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.
بیست و دومین جلسه کمیته مدیریت عملکرد، با حضور جناب آقای دکتر عباسی شاهکوه مدیر عامل محترم شرکت ، جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکردو سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.
در این جلسه گزارشی از نتایج ارزیابی عملکرد سطح دستگاهی توسط دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات ارائه گردید. سپس بمنظور بررسی مشکلات و رفع آنها تا شروع فرایند ارزیابی سال جاری توسط ادارات کل مربوطه  ، نظرات اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۶
تعداد بازدید : ۳۴۶