جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره ،مهندس آغ بیات معاون فنی مدیرعامل ، مهندس معادی سرپرست مدیریت ارتباطات زیرساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی ،از استان سیستان و بلوچستان بازدید نمودند.

جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مهندس خضردوست عضو محترم هیأت مدیره ،مهندس آغ بیات معاون فنی مدیرعامل ، مهندس معادی سرپرست مدیریت ارتباطات زیرساخت شهرستان ها
جناب آقای مهندس همتی مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به همراه مهندس خضردوست عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ، مهندس آغ بیات معاون فنی مدیرعامل ، مهندس معادی سرپرست مدیریت ارتباطات زیرساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی برای بازدید و بررسی زیرساخت های ارتباطی استان سیستان و بلوچستان، 16 بهمن ماه سالجاری به این استان سفر کردند.
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۱۵
تعداد بازدید : ۱۹۹