جلسه آموزشی بازرسان مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09 با حضور مهندس کرمی سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برگزارگردید.

جلسه آموزشی بازرسان مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری روز چهارشنبه مورخ 1399/07/09 با حضور مهندس کرمی سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برگزارگردید.

جلسه آموزشی بازرسان مواد  91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری روز چهارشنبه مورخ  1399/07/09 با حضور جناب آقای مهندس کرمی سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و بازرسان منتصب  برگزارگردید.

در این جلسه آموزشی , مهندس کرمی سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگوئی به شکایات با تشریح دستور العمل اجرائی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری به قوانین پرکاربرد سلامت اداری و مبارزه با فساد، اشاره نمودند

در ادامه دکتر فضلعلی رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران  با اشاره به مباحث مندرج در مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری , به تدریس ابعاد فساد اداری و نحوه مبارزه با آن پرداخت و مبانی نظارت و بازرسی را برای حاضرین تشریح کرد و پس از آن هر یک از بازرسین سوالات خود را مطرح کردند .

۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۲۷
تعداد بازدید : ۱۸۲