شرح وظایف سازمانی

 

 شرح وظایف دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

- همکاری با واحدهای شرکت جهت اجرای صحیح آئین نامه ها، قوانین، مقررات و استانداردهای عمومی شرکت.

- تهیه و تنظیم و تدوین طرحها و آئین نامه ها و روشهای معمول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و پیگیری در ایجاد هماهنگی عملیات مرتبط.

- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای شرکت براساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله در ارزیابی عملکرد آنها.

- کشف سوء جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به بالاترین مقام شرکت.

- رسیدگی به شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی، بررسی پیرامون صحت یا سقم آنها،بررسی انگیزه های وقوع، ارجاع موارد لازم به مراجع صالحه قضایی از طریق هماهنگی با دفتر حقوقی شرکت و پیگیری امور تا حصول نتیجه و پاسخگویی مناسب به شاکی.

- همکاری و هماهنگی با دفتر حقوقی جهت اهتمام در اجابت دستورات مراجع قضایی و درخواستهای سازمانهای مختلف ذیصلاح براساس اسناد مثبته و پرونده های موجود.

- استقرار و اجرای نظام جامع مدیریت و ارزیابی عملکرد در سطح واحدهای شرکت.

- استقرار سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد به نحوی که امکان ارتباط و نظارت همزمان با سامانه مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور فراهم گردد.

- تنظیم و تکمیل گزارشات عملیاتی شرکت به صورت فصلی مطابق فرمهای ابلاغی و ارسال آن به واحدهای ذیربط در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

- برقراری ارتباط و تعامل مستمر با واحدهای ذیربط در وزارت ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان بازرسی کل کشور و اجرای خط مشی ها و سیاست هایی که توسط دستگاه های مذکور تهیه و ابلاغ می شود.

- اعزام کارشناس یا هیات های کارشناسی جهت انجام ارزیابی عملکرد بصورت مستمر ، مقطعی یا موردی به منظور تهیه گزارشات لازم و ارائه پیشنهادهای مناسب به مقام مافوق.

- برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد در سطح واحدهای شرکت.

- استقرار سیستم ارتباطات مردمی در سطح واحدهای شرکت و برقراری سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد).

- ایجاد تمهیدات لازم به منظور اطمینان از حسن اجرای قانون مبارزه با پولشوئی.

- رسیدگی به شکایات مندرج در مطبوعات در زمینه های مربوطه پس از حصول اطمینان از صحت مفاد آن و پاسخگویی با هماهنگی دفتر هیات مدیره و مدیرعامل ، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ، دفتر حقوقی و ....

- اعلام موارد تخلفات اداری کارکنان در حین بررسی شکایات به هیات بدوی رسیدگی تخلفات اداری و پیگیری در دریافت نتیجه اقدام هیات جهت انعکاس به شاکی یا شاکیان.

- پیگیری در اخذ نظرات واحدهای تخصصی شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ مناسب به شاکیان .

شرح وظایف ادارات این دفتر به شرح ذیل می باشد :

گروه رسیدگی ،پاسخگویی و تحلیل شکایات

- دریافت شکایات بصورت حضوری ، از طریق سامد و یا از طریق ساب پرتال شرکت

- بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و ...

- جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه

گروه مدیریت و ارزیابی عملکرد

-همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی سالانه ادارات کل و دفاتر

-هماهنگی ، پیگیری و نظارت بر اجرای نظام ارزیابی عملکرد در سطح سازمان ، مدیران و کارکنان

- برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی مدیران و کارکنان.

- مدیریت وجمع آوری گزارش خودارزیابی دستگاه درابعادشاخص های عمومی و اختصاصی واعلام میزان تحقق اهـداف برنامه وبهره وری به صورت دوره ای و منظم به بالاترین مقام دستگاه و سایرمراجع ذیربط

- انجام تمهیدات و پیگیری های لازم برای استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد به نحوی که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود، زمینه  ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود.

- برگزاری کمیته مدیریت عملکرد و انجام امور مربوط به سه سطح دستگاه، مدیران و کارکنان

اداره بازرسی و مبارزه با پولشویی

  -تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای دستگاه  برای سنجش میزان " مطابقت عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه .

-بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت ، از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع .

 -  برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 

-  کشف سوءجریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیصلاح.

  -  تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه آن و ارایه به مراجع ذیربط.