بیست و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت و جناب آقای مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.

بیست و هشتمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، با حضور جناب آقای مهندس فتاحی مدیر عامل محترم شرکت و جناب آقای مهندس کشاورز عضو محترم هیأت مدیره شرکت ، و سایر اعضا کمیته تشکیل گردید.
در این جلسه  برنامه عملیاتی ارتقا سلامت اداری سال 99 ، پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضای کمیته تدوین و با تأیید اعضاء مورد تصویب قرار گرفت .
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۱۹
تعداد بازدید : ۱۵۹